Yatırım

Tapu Bozma Davasının Açılabileceği Durumlar Nelerdir?

Tapu bozma davası, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde meydana gelen hatalar, usulsüzlükler ve haksızlıkların düzeltilmesi amacıyla başvurulan hukuki bir süreçtir. Gayrimenkullerin tapu kayıtlarının, gerçek durumu yansıtmadığı durumlarda mülk sahipleri veya ilgili taraflar, haklarını korumak adına tapu bozma davası açabilir. Bu dava türü, tapu kaydına dayanak olan sözleşmelerin geçersizliği, hatalı veya hileli işlemler, sahtecilik ve imar planlarına aykırılıklar gibi bir dizi sebepten ötürü gündeme gelir.

Tapu bozma davasının amacı, tapu kayıtlarının doğru ve adil bir şekilde düzenlenmesini sağlamak ve mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunmaktır. Özellikle taşınmaz mal sahiplerinin karşılaştığı haksızlıkların giderilmesi ve hukuki sürekliliğin sağlanması için bu dava büyük önem taşır. Davanın sonucunda, tapu kaydının iptali veya düzeltilmesi yönünde kararlar alınabilir, böylece tapu sicilinin güvenilirliği ve şeffaflığı artırılır.

Bu giriş bölümünden sonra, tapu bozma davası açılması gereken durumları ve bu durumların hukuki sonuçlarını daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Hata veya Hile Durumunda Tapu Bozma Davası

93EA280F 8F63 44B7 8F85 99C7F4CC01ED

Tapu bozma davası açma gerekliliği, tapu kayıtlarında meydana gelen hatalar veya hileli işlemler olduğunda ortaya çıkar. Bu durumlar, mülkiyet haklarının yanlış bir şekilde tescil edilmesine, dolayısıyla adil olmayan sonuçlara yol açabilir.

Hataların Kaynakları

Tapu kayıtlarındaki hatalar genellikle şu durumlardan kaynaklanır:

 1. Yanlış Bilgi Girişi: Tapu dairesinde çalışanların hatalı bilgi girişi sonucu mülkün özellikleri veya sahiplerinin bilgileri yanlış kaydedilebilir.
 2. Teknik Hatalar: Yazılım hataları veya diğer teknik sorunlar, tapu kaydının yanlış yapılmasına neden olabilir.
 3. Belge Eksiklikleri: Gerekli belgelerin eksik olması veya yanlış işlenmesi durumunda tapu kaydı hatalı olabilir.

Hileli İşlemler

Hile, genellikle bir tarafın diğerine karşı kasıtlı olarak aldatıcı eylemlerde bulunmasıyla gerçekleşir. Tapu işlemlerinde hile şu şekillerde ortaya çıkabilir:

 1. Sahtecilik: Tapu devri veya tescili sırasında kullanılan belgelerin sahte olması.
 2. Aldatma: Alıcı veya satıcının, diğer tarafı yanıltacak bilgiler vermesi.
 3. Yetki Suistimali: Bir kişinin, başkası adına hareket ederken verilen yetkiyi kötüye kullanması.

Geçersiz Sözleşmeler

Adsiz tasarim 4

Tapu işlemlerinin temelinde yatan sözleşmeler, hukuki geçerlilik açısından belirli kriterlere uymalıdır. Sözleşmenin geçersiz olması durumunda, tapu kaydına dayanan tüm işlemler de hukuken geçersiz sayılabilir. Bu, tapu bozma davası açma nedenlerinden biridir ve genellikle ciddi hukuki sonuçlar doğurur.

Geçersizlik Nedenleri

Sözleşmelerin geçersiz sayılmasına neden olabilecek durumlar şunlardır:

 1. Sahtecilik: Sözleşme belgelerinde, imzalarda veya mühürlerde sahtecilik yapılması.
 2. İrade Sakatlığı: Taraflardan birinin tehdit, zorlama, aldatma gibi sebeplerle gerçek dışı beyanlarda bulunması veya yanıltılması.
 3. Hukuki Ehliyet Yetersizliği: Taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetinin olmaması, örneğin reşit olmamak veya akıl sağlığının yerinde olmaması.
 4. Yasalara Aykırılık: Sözleşmenin mevcut yasalarla belirlenmiş kurallara aykırı olması, örneğin yasaklanmış bir ticaretin konu olması.
 5. Usulsüzlük: Sözleşmenin noter huzurunda yapılmaması gibi usul kurallarına uyulmaması.

Vekaletnamede Sahtecilik

IMG 1611

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişi adına yasal işlemler yapmasını sağlayan resmi bir belgedir. Gayrimenkul işlemlerinde sıklıkla kullanılır; ancak vekaletnamede gerçekleştirilen sahtecilikler, tapu bozma davalarının önemli sebeplerinden biri olabilir.

Sahtecilik Türleri

Vekaletnamede sahtecilik, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir:

 1. Belgenin Tamamının Sahtelenmesi: Vekaletname belgesinin tamamen sahte olarak üretilmesi, gerçek olmayan imza veya mühür kullanılması.
 2. İmza Sahteciliği: Gerçek bir vekaletname üzerine, vekil olacak kişinin izni olmadan sahte imza atılması.
 3. Yetki Aşımı: Vekaletnamede belirtilen yetkilerin dışına çıkarak işlemler yapılması, bu işlemleri gerçekleştiren vekilin yetkilerini aşması.

Miras Paylaşımındaki Hatalar

IMG 1612

Miras paylaşımı, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının mirasçılara dağıtılması sürecidir. Bu süreçte yapılan hatalar veya haksızlıklar, mirasçıların haklarını olumsuz etkileyebilir ve tapu bozma davasının açılmasına sebep olabilir.

Miras Paylaşımındaki Yaygın Hatalar

Miras paylaşımında meydana gelebilecek hatalar şu şekillerde olabilir:

 1. Yanlış Bilgilendirme: Miras bırakanın mal varlığı hakkında yanlış veya eksik bilgilerin mirasçılara verilmesi.
 2. Vasiyetnamenin Yanlış Yorumlanması: Vasiyetname varsa, bu belgenin yanlış yorumlanması veya uygulanması.
 3. Hukuksal Hatalar: Miras paylaşımını düzenleyen yasal prosedürlere uyulmaması, örneğin mirasın eşit olmayan bir şekilde bölünmesi.
 4. Tapu Kaydı Hataları: Mirasçılara intikal eden taşınmazların tapu kayıtlarında yapılan hatalar veya eksiklikler.

Önalım (Şufa) Hakkı İhlali

74B23350 651B 4918 8A04 137104FEEF21

Önalım hakkı, bir taşınmazın satışında, belirli şartlar altında öncelikli satın alma hakkına sahip olan kişilerin bu hakkını kullanma imkanını ifade eder. Bu hak, özellikle paylaşımlı mülkiyet durumlarında, taşınmazın bir paydaş tarafından dışarıya satılması durumunda, diğer paydaşların taşınmazı piyasa değerinden satın alma hakkını korur. Önalım hakkının ihlali, ilgili paydaşların haklarının göz ardı edilmesi anlamına gelir ve tapu bozma davası açılmasına yol açabilir.

Önalım Hakkı İhlalinin Yaygın Nedenleri

 1. Bilgilendirme Eksikliği: Satış işlemi gerçekleşmeden diğer paydaşların uygun şekilde bilgilendirilmemesi.
 2. Zamanlama Sorunları: Önalım hakkını kullanma süresinin yeterince verilmemesi veya ihlal edilmesi.
 3. Satış Koşullarının Manipülasyonu: Satışın, önalım hakkı sahiplerini dezavantajlı duruma düşürecek şekilde düzenlenmesi.

İmar ve Zoning Hataları

IMG 1613
Screenshot

İmar ve zoning (imara uygunluk ve kullanım planlaması), bir bölgenin nasıl kullanılacağına dair düzenlemeleri içerir. İmar planları, bir arazinin yapılaşma koşullarını, kullanım türlerini ve yapı yoğunluğunu belirler. Zoning ise, özellikle şehirlerde farklı bölgelere çeşitli kullanım amaçları atanmasını ifade eder; örneğin, bir alanın yalnızca konut veya ticari amaçlarla kullanılmasını düzenleyebilir. İmar ve zoning hataları, bu planlara aykırı yapılan işlemler olup, tapu bozma davaları için geçerli sebepler arasındadır.

İmar ve Zoning Hatalarının Türleri

 1. Planlara Aykırılık: Bir taşınmazın imar planlarına veya zoning kurallarına aykırı olarak kullanılması veya inşa edilmesi.
 2. Yanlış Sınıflandırma: Bir alanın yanlış bir şekilde sınıflandırılması, örneğin bir konut bölgesinin ticari olarak işaretlenmesi.
 3. Onay Süreçlerinde Hatalar: İmar veya zoning planlarına ilişkin değişikliklerin yeterince incelenmeden veya yanlış şekilde onaylanması.

Kamulaştırma Hataları

8107ED4A D4B5 45B6 9463 466811841450

Kamulaştırma, devletin veya yetkilendirilmiş kamu kurumlarının, genel yarar gereği özel mülkiyeti kamusal amaçlar için el koyma işlemidir. Bu süreçte yapılan hatalar, mülk sahiplerinin haklarının ihlal edilmesine yol açabilir ve tapu bozma davalarına konu olabilir.

Kamulaştırma Hatalarının Türleri

 1. Yetersiz Tazminat: Mülk için ödenen tazminatın piyasa değerinin altında olması veya adil bir değerlendirme yapılmaması.
 2. Usul Hataları: Kamulaştırma işleminin yasal prosedürlere uygun yapılmaması, örneğin gerekli duyuruların yapılmaması veya itiraz süreçlerinin yeterince açık olmaması.
 3. Yanlış Değerlendirme: Mülkün kullanım değerinin veya kamulaştırma amacının yanlış değerlendirilmesi.
 4. Haksız Kamulaştırma: Kamulaştırma işleminin, gerçek bir kamu yararı olmadan yapılması.

Tapu Tescil Hataları

IMG 0667

Tapu tescili, bir mülkün resmi olarak kayıt altına alınmasını ve mülk sahibinin haklarının resmi olarak tanınmasını sağlar. Ancak, bu süreçte yapılan hatalar, mülk sahibinin haklarını olumsuz etkileyebilir ve tapu bozma davalarına neden olabilir.

Tapu Tescil Hatalarının Türleri

 1. Yanlış Bilgi Kaydı: Mülkün boyutu, konumu veya sahiplik bilgileri gibi önemli detayların yanlış kaydedilmesi.
 2. Çift Kayıt: Aynı mülkün farklı kişilere tescil edilmesi, özellikle arazi satışlarında sıkça rastlanan bir hata.
 3. Yetkisiz İşlemler: Yetkisi olmayan bir personel tarafından tescil işleminin yapılması.
 4. Dokümantasyon Eksiklikleri: Tescil için gerekli olan belgelerin eksik olması veya yanlış işlenmesi.

Sonuç

6823097D 7CA2 48B5 A553 8C80ADF32B5F

Tapu bozma davaları, mülk sahiplerinin ve ilgili tarafların, tapu kayıtlarındaki hatalar, hileler ve usulsüzlükler gibi çeşitli sorunları çözme yolunda başvurdukları önemli bir hukuki araçtır. Bu süreç, tapu kayıtlarındaki yanlışlıkları düzeltmeyi, adil olmayan işlemleri iptal etmeyi ve mülkiyet haklarını korumayı amaçlar. Gerek hata ve hileler, gerekse geçersiz sözleşmeler ve vekaletname sahteciliği gibi durumlar, mülk işlemlerinde adaletin sağlanmasında büyük engeller teşkil edebilir. Miras paylaşımındaki hatalar, önalım hakkı ihlalleri, imar ve zoning hataları, kamulaştırma hataları ve tapu tescil hataları gibi konular da benzer şekilde mağduriyetlere yol açabilir.

Her bir durumda, mahkeme süreci, delil sunumu ve hukuki tartışmalar, mülkiyet haklarının adil ve doğru bir şekilde tescil edilmesini sağlamak için büyük önem taşır. Tapu bozma davaları, sadece bireysel hakların korunmasına değil, aynı zamanda hukuki düzenin ve adaletin sürdürülmesine de katkıda bulunur. Bu davalar, tapu kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini pekiştirerek, gayrimenkul piyasasının şeffaflığını ve hukuki güvenliğini artırır. Böylece, tüm tarafların çıkarları korunmuş ve mülkiyet işlemleri üzerindeki güven artmış olur.

Arif Güdül

30 Ağustos 1981 Doğma büyüme Samsun’luyum. Emlak ve Emlak Yönetimi Mezunu, bütün hayatı pazarlama - satış ve uzmanlık alanında her zaman farkındalık peşinde koşan bir savaşçıyım. Daha Fazlası İçin: https://arifgudul.com/hakkimda/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Güncel Paylaşımlar İçin Instagram'dan Takip Edin!